O projektu

OSNOVNE INFORMACIJE

  • Fond: Europski Socijalni Fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
  • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar
  • Područje: Zapošljavanje
  • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
  • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
  • Naziv projekta: “UČIM, RADIM, POMAŽEM”
  • Prijavitelj: Općina Sirač
  • Korisnik: Općina Sirač
  • Ukupna vrijednost projekta: 3.934.525,33 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
  • Odgovorna osoba:  Branimir Miler
  • Kontakt osoba: Marijana Mitrović, Igor Supan, Marijana Weiser
  • Razdoblje provedbe projekta: 30.05.2018. – 30.11.2020.

SAŽETAK

Projektom „UČIM, RADIM, POMAŽEM“ će se zaposliti 25 žena pripadnica ranjive skupine. Kroz projektne aktivnosti, dodatno će se obrazovati i osposobiti kako bi bile što konkurentnije na tržištu rada. Ujedno će 125 kućanstava starih i nemoćnih osoba, krajnjih korisnika, dobiti uslugu pripomoći u kući, te potrepštine u vrijednosti 200 kuna mjesečno. Projekt će trajati 30 mjeseci, provodit će ga Općina Sirač s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, PU Bjelovar i Centrom za socijalnu skrb Daruvar.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

Bjelovarsko-bilogorska županija (u daljem tekstu BBŽ) nalazi se u istočnom dijelu skupine županija središnjeg područja Hrvatske. Zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03% ukupne površine RH, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine. U BBŽ živi 119.743 stanovnika što iznosi oko 3% stanovništva RH. Središte županije je Bjelovar s 41.083 stanovnika što je 31,3% od ukupnog stanovnika Županije. Unatoč velikoj površini i dobrom geografskom položaju, BBŽ je suočena s velikim gospodarskim i društvenim problemima. Jasan indikator slabe gospodarske aktivnosti je činjenica da se BBŽ nalazi u II. Skupini JLRS-a po razvijenosti, indeksom koji iznosi 23,29% prosjeka HR, dok broj nezaposlenih prelazi 7.000 (odnosno 17,9 %). Općina Sirač, prijavitelj projekta smještena je u okolici Daruvara. Nalazi se na nadmorskoj visini od 161 m. Ima površinu koja je 5,37% površine BBŽ-a i prosječne je veličine. Općina je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 144,91 km2 imala 2.218 stanovnika, što predstavlja 1,85% ukupnog broja stanovnika BBŽ, odnosno 0,05 % ukupnog broja stanovnika RH. Broji 9 naselja, a to su: Barica, Bijela, Donji Borki, Gornji Borki, Kip, Miljanovac, Pakrani, Sirač i Šibovac. Gospodarski problemi rezultirali su činjenicom da je samo starija populacija stanovništva ostala na području Općine te se Općina suočava s iseljavanjem velikog broja stanovništva. Društveno/socijalni sadržaji su također vrlo ograničeni. Tako se samo u samoj Općini nalazi ljekarna, pošta, stomatološka ordinacija i liječnička ambulanta, dok su stanovnici okolnih naselja primorani ići u Sirač. Prometna povezanost je samo u vidu autobusne linije. Broj nezaposlenih u Općini ima indeks razvijenosti 71,86 % što ju svrstava u II. Skupinu. Kroz Općinu je provedena plinska mreža, dok u svim okolnim naseljima kao jedina mogućnost grijanja ostaje grijanje na drva.

Cilj projekta je zapošljavanje 25 žena na tržištu rada s nižom razinom obrazovanja, teško zapošljive, čime će se poboljšati njihova socijalna uključenost. Nadalje, projektom će se postići poboljšanje kvalitete življenja krajnjih korisnika – osoba starije životne dobi u lokalnoj zajednici i što duži ostanak istih u svojim sredinama. Dobivenim sredstvima će se tako financirati skrb za 125 krajnjih korisnika s područja Sirača (Sirač u svojem djelokrugu ima 9 naselja.) 25 novozaposlenih žena pripadnice ranjive skupine će svakodnevnim aktivnostima pružati pomoć osobama starije životne dobi i samačkim obiteljima. Navedene žene također su pripadnice teško zapošljive kategorije iz razloga što većina žena ima osmogodišnje školovanje ili djelomično završenu srednju školu. U Projektu kao obvezni partneri su Centar za socijalnu skrb Daruvar i HZZ PU Bjelovar.

Aktivnosti projekta su:
  • Zapošljavanje žena i pružanje usluga krajnjim korisnicima – pomoć u kući,
  • Osposobljavanje i obrazovanje žena pripadnica ciljanih skupina,
  • Promidžba i vidljivost,
  • Upravljanje projektom i administracija.

Prilikom zapošljavanja vodit će se briga da su žene pripadnice ranjive skupine, teško zapošljive, evidentirane u evidenciji nezaposlenih HZZ-a korisnike gdje će u okviru svojih dostupnih podataka pripremiti potreban broj krajnjih korisnika. Osposobljavanje i obrazovanje će provodit Općina putem lokalnih medija kako bi što veći broj stanovništva dobio informacije. Za upravljanje projektom će se oformiti projektni tim od tri člana. Dva će biti zaposlenici Općine dok će uloga voditelja projekta biti povjerena vanjskom stručnjaku. Ciljne skupine u projektu su žene najviše sa završenom SSS, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice. Krajnji korisnici su 125 osoba starije životne dobi, invalidi te osobe u nepovoljnom položaju. Strategija Europa 2020 kao glavne ciljeve navodi: Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage i Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva. Ciljevi i aktivnosti ovog projekta su u potpunosti u skladu s navedenom Strategijom. Također, Projekt je usklađen i s Županijskom razvojnom strategijom čiji je strateški cilj Cilj 2. Unapređenje društvene infrastrukture i povećanje kvalitete života čija Mjera 2.2.2 Briga o posebno osjetljivim skupinama društva posebno vodi brigu o ciljanim skupinama, a u potpunosti je usklađena s ovim Projektom. Financijska sredstva Općine su nedostatna za sve potencijalno zaposlene žene i krajnje korisnike te su sredstva zatražena ovim projektom nužna za ostvarivanje cilja i provođenja projektnih aktivnosti.

PROVEDBENI KAPACITETI OPĆINE SIRAČ I PARTNERA

Općina Sirač je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u RH, a u sastavu BBŽ-a. Broji 9 naselja, a to su: Barica, Bijela, Donji Borki, Gornji Borki, Kip, Miljanovac, Pakrani, Sirač i Šibovac. Samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Sirač. Ima upravni odjel koji obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Sirač. Ima upravni odjel koji obavlja stručne. Opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Sirač i njihovih radnih tijela. U Općini je zaposleno 10 osoba. Iskustvo prijavitelja u EU fondovima je sljedeće:
  • Rekonstrukcija javne rasvjete – 229.701,44 kn
  • Enu Obiteljske kuće – 1.004.218,75 kn
  • OIE obiteljske kuće – 535.426,18 kn
  • Izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta – 95.000,00 kn
  • Izgradnja Upravne zgrade Sirač – 586.148,29 kn
  • Rekonstrukcija Tomislavove ulice – 866.612,50 kn
  • Uređenje kolnih ulaza u Tomislavovoj i Frankopanskoj ulici u Siraču – 430.065,50 kn
  • Vodovod i plinovod Barica – 3.000.000,00 kn

Partneri na ovom projektu su HZZ PU Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar. Partneri će sudjelovati u identifikaciji žena i krajnjih korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Partneri imaju bogato iskustvo u apliciranju i provedbi projekta.

Centar za socijalnu skrb Daruvar je do sada bio partner udruzi Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije na provedbi programa „Zajedno do kvalitetnog života“ od 2014-2017. godine, a trenutno za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje. Tijekom ove godine, a vezano uz prijavu na natječaj „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“, partneri su s:
  • Udrugom osoba s intelektualnim poteškoćama i njihovih obitelji „Korak dalje“ Daruvar na programu „Idemo dalje“
  • Hrvatskim savezom udruga cerebralne paralize na programu „Klubovi korisnika-KLUB AKTIV“
  • Društvom multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije na programu „Osnaženi za sutra“ i
  • Udrugom osoba s invaliditetom Daruvar na programu „Ako sam uključen nisam isključen“
HZZ je ustanova u vlasništvu RH, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (N.N. br. 80/08) sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova. Djelatnosti HZZ-a su: posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje radi povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada radi poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja. HZZ organizacijski djeluje putem Središnjeg ureda sa sjedištem u Zagrebu i preko mreža područnih ureda (22 područna ureda) i ispostava (95 ispostava). Teritorijalni raspored područnih ureda utvrđen je Statutom HZZ-a i odlukom Upravnog vijeća HZZ-a. Područni ured Bjelovar trenutno ima 47 zaposlenika u 5 odjela. HZZ PU Bjelovar obuhvaća: Ispostavu Bjelovar, Ispostavu Čazma, Ispostavu Garešnica i Ispostavu Grubišno Polje. Područni ured Bjelovar kao dio HZZ-a u svom radu razvija i provodi aktivnosti predviđene strateškim ciljevima HZZ, a u suradnji s regionalnom i lokalnom samoupravom, civilnim i gospodarskim sektorom inicira i sudjeluje u izradi i provedbi projekta financiranih iz fondova EU. EU Projekti u kojima su sudjelovali su:
  • Zaposlite nas! – Mladi i visoko obrazovani – 106.650,50 eura
  • Korak na tržištu rada kroz JOB klub – 82.081,14 eura
  • Socijalno poduzetništvo – nove kompetencije komercijalista – 849.073,11 kn
  • Jačanje lokalnih kapaciteta za edukaciju programera mobilnih aplikacija be world class – 150.000,00 eura
Navedeni partneri će biti zaduženi za prvu projektnu aktivnost, pronalaženje žena pripadnica ciljanih skupina i identifikaciju krajnjih korisnika. Ostale aktivnosti će biti u zaduženju Prijavitelja. Za potrebu projektnih aktivnosti bit će oformljen projektni tim od tri člana:
  1. Voditelj projekta – sudjeluje u koordiniranju i praćenju projektnih aktivnosti, zadužen za obavještavanje i ispunjavanje svih ugovornih obaveza,
  2. Suradnik za javnu nabavu – provodi postupke javne nabave,
  3. Administrativni suradnik – plaća račune i vodi dokumentaciju

U svrhu što kvalitetnijeg provođenja projektnih aktivnosti, za uslugu upravljanja projektom će biti provedena jednostavna nabava za uslugu vanjskog stručnjaka, dok će ostale osobe biti zaposlenici Općine Sirač kako bi stekli iskustvo u provođenju projekata sufinanciranih EU sredstvima.

ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA NAKON ZAVRŠETKA

Projekt će biti usmjeren zapošljavanju 25 žena pripadnica ranjivih skupina koje su teško zapošljive. S obzirom da je Općina Sirač jedna od jedinica lokalne samouprave BBŽ-je koja ima veliki broj nezaposlenih žena, nužno je zaposliti žene pripadnice ranjive skupine koje će krajnjim korisnicima omogućiti kvalitetniji i što duži boravak u svojim obiteljima čime potreba staračkih domova u velikom postotku umanjuje. Nezaposlenost je gorući problem BBŽ-e te s brojem nezaposlenih većim od 7.000 se svrstava među 10 županija s najvećom nezaposlenosti. Jednako loša slika je i na području cijel RH, pogotovo kad je riječ o zaposlenju žena. Prema podacima HZZ-a početkom 2017. godine, broj nezaposlenih osoba iznosio je 238.934, od čega 134.543 (56,3 %) su žene. Trenutni broj nezaposlenih je 204.500, što je privremeno, dok se očekuje da će nakon kraja turističke sezone taj broj opet znatno porasti.

Ruralna područja Općine Sirač su još uvijek ratom devastirana, neobnovljiva i teško prometno povezana. Nepostojanje ljekarne, doktora ili trgovine mješovitom robom predstavlja veliki problem domicilnom, ionako već starom stanovništvu. S druge strane, žene , stanovnice ruralnih naselja, teško zapošljive, vrlo slabo obrazovane, do svog potencijalnog zaposlenja moraju putovati, a u nekim slučajevima se i trajno odseliti. Projektom će se zajedno s partnerima osigurati zaposlenje i edukacija teško zapošljivih žena, kako bi, nakon završene edukacije bile što konkurentnije na tržištu rada. Tako će HZZ, PU Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Daruvar pronaći žene pripadnice ciljane skupine. Obrazovanjem i osposobljavanjem kroz vrijeme od 24 mjeseca, zaposlene žene će dobiti znanje i stručnu praksu kako bi se pripremile za tržište rada i kako bi što bolje mogle konkurirati u traženju stalnog zaposlenja. S druge strane, 125 krajnjih korisnika, starih i nemoćnih, osoba u nepovoljnom položaju će dobiti kućanske i higijenske potrepštine, te pomoć u kućanstvu. Neposredni dobar učinak ovog projekta je razvijanje socijalne epatije prema starim i nemoćnima, krajnjim korisnicima usluge zaposlenih žena kojima će se na ovaj način omogućiti dulje ostajanje u svojim domovima i kvalitetnija treća životna dob. U svrhu provedbe projektnih aktivnosti bit će kupljeno 25 bicikala kako bi se ženama lakše omogućio odlazak i dolazak krajnjim korisnicima. Održavanje bicikala bit će zaduženje Općine dok će isti nakon završetka projekta ostati u trajnom vlasništvu iste. Promotivne aktivnosti projekta pridonijet će vidljivosti projekta, kao činjenici da je financiran EU sredstvima, što omogućuje uključivanje šireg broja korisnika i lokalnog stanovništva. Članovi projektnog tima steći će dodatno iskustvo u provedbi projekata financiranih EU sredstvima, što će im pružiti priliku za pripremu novih projekata.