Općina Sirač traži 25 radnica za pružanje potpore starijim te osobama s invaliditetom

Načelnik Općine Sirač objavio je Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – 24 mjeseca uz obvezni probni rad od tri mjeseca, radi novootvorenih poslova, u sklopu projekta ‘Učim, radim, pomažem’, 25 radnica za pružanje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju i osobama s invaliditetom.

Mjesto rada je područje Općine Sirač u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz djelomična. Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju terenski rad.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju terenski rad.

Razina obrazovanja posloprimca može biti osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Opis poslova obuhvaća:

– pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

– podršku korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo

– pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava: dostava i plaćanje računa, dostava lijekova, namirnica, pomagala i slično.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– najviše završena srednja škola

– da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s posebnim naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama i alkoholu, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, osobe slabijeg imovnog stanja.

Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

– prijavu za radnice

– životopis

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba, izdana nakon datuma objave natječaja

– presliku osobne iskaznice

– presliku dokaza o završenoj školi

– vlastoručno potpisanu izjavu o pristanku na Program osposobljavanja

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Napomena: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Prijave na Javni natječaj, s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, i to neposredno ili preporučeno poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43541 Sirač, s obveznom naznakom: “Projekt Učim, radim, pomažem”. Kontakt poslodavca: 043 675250, email: opcina@sirac.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.

O rezultatima postupka javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Projekt ‘Zaželi – program zapošljavanja žena’ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 21. kolovoza.